Panasz feltételek

Áru visszaküldése / Szerződéstől való elállás


1. Ön jogosult az árut az áru átvételétől számított 14 napon belül visszaküldeni.


2. Írjon nekünk egy e-mailt az [email protected] címre, amelyben nemet ír. 2. rendelések, rendelés dátuma, termék neve és kézbesítés dátuma + az áru visszaküldésének oka (nem kötelező, de számunkra hasznos :-))


3. Az áru megrendelésekor kapott SZERZŐDÉS ELÁLLÁSA nyomtatványt az üzleti feltételekkel együtt írja le e-mailjébe. (vagy lásd lent a feltételeket)


4. A Vevő köteles a teljes árut a teljes dokumentációval együtt, sértetlenül, eredeti csomagolásban és fel nem használt állapotban átadni az eladónak.


címezni:


RETRO-BICYKLE

Oravická 1964

Trstená 028 01

SZLOVÁKIA


5. Ezt követően 14 napon belül visszatérítjük a pénzt.

A visszaküldésre és reklamációra az üzleti feltételek vonatkoznak:  https://varosibike.hu/ 

Minden PANASZT/VISSZATÉRÍTÉST csak az [email protected] e-mail címre küldött írásos közlés alapján kezelünk.

10. Elállás az adásvételi szerződéstől

10.1. Ha az eladó az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit készlet értékesítése, áruk elérhetetlensége miatt nem tudja teljesíteni, vagy ha az adásvételi szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy szállítója a gyártást leállította, vagy olyan jelentős változtatást eszközölt, amely megakadályozta a szerződés teljesítését. az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei vagy vis maior miatt, vagy ha minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a jelen szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a megrendelésben meghatározott áron a vevőnek átadni, Az eladó köteles a vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és egyúttal köteles felajánlani a vevőnek helyettesítő teljesítést vagy lehetőséget arra, hogy a vevő elálljon az adásvételi szerződéstől (megrendeléstől elálljon). Abban az esetben, ha a vevő a jelen reklamáció és üzleti feltételek jelen pontjában foglalt okok miatt eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó köteles az adásvételi szerződésben vállalt áruért már kifizetett előleget indokolatlan késedelem nélkül visszaadni a vevőnek, de legkésőbb a szerződéstől számított 14 napon belül ugyanúgy, ahogyan a vevő fizetése során használta a visszaküldést, kivéve, ha a vevővel más visszaküldési módban állapodik meg anélkül, hogy a vevőt többletköltség terhelné.

10.2. A vevő jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni a Kbt. 7. § és azt követő § számú törvény 102/2014 Sb. a fogyasztóvédelemről a távértékesítésben (továbbiakban: törvény a távértékesítésben a fogyasztóvédelemről) az áru átvételétől számított 14 napon belül, ill. a szolgáltatás nyújtására, illetve a tárgyi adathordozón nem átadott elektronikus tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötésének napjától, ha az eladó a Kbt. törvény 3. §-a a fogyasztóvédelemről a távértékesítésben.

10.3. Ezen időszakon belül a vásárlónak joga van az árut a klasszikus „kő” boltban szokásos vásárláshoz hasonló módon kicsomagolni és kipróbálni, az áru jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának megállapításához szükséges mértékben.

10.4. A szerződéstől való elállás határideje azon a napon kezdődik, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy

a) a vevő által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítjuk, az utoljára leszállított áru átvételének napjától,

b) több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó alkatrész vagy az utolsó darab átvételének napjától,

c) szerződés alapján az árut az első leszállított áru átvételének napjától számított meghatározott időtartamon belül ismételten leszállítja.

10.5. A vevő az elállási határidő kezdete előtt is elállhat az adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya az áru megvásárlása.

10.6. A szerződéstől való elállást a vevőnek írásban kell megtennie, olyan módon, hogy a szerződéstől való elállás kétsége ne merüljön fel, vagy más tartós adathordozón rögzítve, vagy a mellékletet képező nyomtatványon. ezen üzleti és panasztételi feltételek közül 1. A szerződéstől való elállási határidő megtartottnak tekintendő, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb az 1. pont szerinti határidő utolsó napjáig megküldték az eladónak. 7. § bek. törvény 1 1. §-a alapján a fogyasztóvédelemről a távértékesítésben.

10.7. Az adásvételi szerződéstől való elállás jelen üzletviteli és reklamációs feltételek előző pontja szerint tartalmaznia kell az adásvételi szerződéstől való elállási formában megkövetelt adatokat, amely a 2. sz. 2.1 pontja, különösen a vevő azonosítása, a megrendelés száma és dátuma, az áru pontos leírása, az eladónak a már átvett teljesítés visszaküldésének módja, különösen a számlaszám, ill. / vagy a vevő postacíme.

10.8. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az adásvételi szerződéshez kapcsolódó minden további szerződés, amelytől a vevő elállt, szintén eleve megszűnik. A kiegészítő szerződés felmondásával összefüggésben a vevőtől költséget vagy egyéb kifizetést nem lehet követelni, kivéve a Kbt. 9. § bek. 1 3. bek. §

________________________________________________________________________________________________________________

Reklamációs feltételek

1. Reklamációs eljárás (hibafelelősség, garancia, reklamáció)

2. Az eladó felelős az áru hibáiért, a vevő pedig köteles haladéktalanul panaszt tenni az eladónál a vonatkozó reklamációs eljárás szerint. A jótállási és jótállás utáni szervizelési pontokra vonatkozó információk a jótállási jegy hátoldalán, ill. telefonon vagy e-mailben kérésre a vevő rendelkezésére bocsátjuk.

3. A panaszok kezelésére a https://retro-bicykle.sk/ eladó honlapján közzétett érvényes Reklamációs Eljárás az irányadó. A megrendelés eladónak történő elküldésével a vásárló megerősíti, hogy elolvasta a reklamációs eljárást, és azzal teljes mértékben egyetért, valamint megerősíti, hogy megfelelően tájékoztatták az áruigénylés feltételeiről és módjáról, beleértve a reklamáció helyére vonatkozó tájékoztatást is. pontja szerinti garanciális javítások elvégzése. 18. § bek. törvény 1. -a. 250/2007 Z. tól től. számú törvény módosításáról a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 2009. évi CXVI. 372/1990 Coll. módosított szabálysértésekről (a továbbiakban: Törvény).

4. A reklamációs eljárás a vevő által az eladótól az eladó e-kereskedelmi weboldalán e-kereskedelem formájában vásárolt árukra vonatkozik.

5. A jelen formanyomtatványon szereplő reklamációs eljárás minden üzleti esetre érvényes, kivéve, ha szerződésben más garanciális feltételekről állapodnak meg.

6. A vevő csak a gyártó, szállító vagy eladó által okozott hibás, a garancia hatálya alá tartozó és az eladótól vásárolt árukra jogosult az eladóval szemben követelni.

7. A vevő köteles az árut az áru átvételekor megvizsgálni. Ennek elmulasztása esetén az ellenőrzés során feltárt hibákra csak akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy ezek a hibák az áru átvételekor már rendelkeztek az áruval.

8. A vevőnek joga van a jótállási idő alatt ingyenesen kijavítani a hibát, ha az árut, beleértve a tartozékokat, a dokumentációt és az utasításokat az eladó meghatalmazott képviselőjének a jótállási jegygel együtt bemutatja.

9. Ha az áru hibás, a vevő jogosult reklamációt benyújtani az eladó telephelyén a Kbt. 18. § bek. 2. §-a szerint az árut a feltételekben meghatározott címre az eladó telephelyére szállítja, a hibák pontos fajtáinak és mértékének leírásával együtt. A vevőnek jogában áll reklamációt benyújtani az áru gyártója által garanciális javítások elvégzésére felhatalmazott személynél (a továbbiakban: kijelölt személy) Az eladóhoz tárgyilagosan szállítható áruk reklamációs eljárása azon a napon kezdődik, amikor minden az alábbi feltételek teljesülnek:

- a hibák típusának és mértékének leírása írásban,

- a reklamált áru szállítása a vevőtől az eladóhoz,

- hozzáférési kódok, jelszavak, stb. az áruhoz a vevőtől az eladóig.

10. Az eladó azt javasolja, hogy a vevő az áruval együtt biztosítsa a szállítmányt. Az eladó az átvételkor feladott árut nem fogadja el. Az eladóhoz objektíven nem szállítható és tartósan beszerelt áruk reklamációs eljárása azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

- a hibák típusának és mértékének leírása írásban,

- a reklamált árut az eladó által megjelölt harmadik fél megvizsgálja, aki az ellenőrzésről írásos visszaigazolást ad ki a vevőnek,

- hozzáférési kódok, jelszavak, stb. az áruhoz a vevőtől az eladóig.

11. A panasztételi eljárás kezdete egyben a panasztétel napja is. A reklamált árut az eladó székhelyére kell szállítani, hacsak az eladó vagy a megjelölt személy másként nem rendelkezik (pl. az árut közvetlenül a megjelölt személyhez szállítani).

12. Az Eladó köteles a reklamációt a panasz befogadására alkalmas telephelyén, azaz székhelyén, vagy erre kijelölt személynél a Kbt. 18. § bek. törvény 2. §-a.

13. Jelen Általános Szerződési Feltételek 9. pontja szerint a reklamáció átvételére kijelölt helyen az eladó köteles biztosítani a panaszkezelésre jogosult személy jelenlétét a Kbt. 18. § bek. törvény 3. §-a.

14. A vevő köteles az áru hibáit indokolatlan késedelem nélkül reklamálni az eladónál, ellenkező esetben a vevő elveszti a jogát az eladóval szemben a hiba díjmentes elhárítására.

15. Az eladó vagy a megjelölt személy az áru igényét az eladó által választott megfelelő formában, pl. e-mail formájában vagy írásban, amelyben köteles az áru hibáit pontosan jelezni a Kbt. 18. § bek. 5. §-a alapján, és tájékoztatni a fogyasztót az 1. §-ból eredő jogairól. 622. § és bek. 623. §. Ha a reklamáció távközlés útján történik, az eladó köteles a reklamációról szóló visszaigazolást haladéktalanul eljuttatni a vevőhöz; ha a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció igazolásával együtt kézbesíteni kell; Az igény visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha a vevő megtette